SBK Art voucher, art as a present

Margit Rijnaard

21/01/2018 - 11/03/2018 @ SBK Amsterdam KNSM

In haar werk spelen diverse elementen uit de dagelijkse realiteit een rol zoals o.a. ordening en chaos, ruimte, ruimtelijkheid, grenzen en kustlijnen. Deze worden op gelaagde wijze zichtbaar en voelbaar gemaakt.

Margit Rijnaard over haar werk:

Steeds terugkerende elementen uit de alledaagse werkelijkheid die een rol spelen in mijn werk zijn:

– ordening en chaos

– plattegronden

– verbeelding van ruimte

– suggestie van ruimtelijkheid

– ruimte en omgeving

– menselijke constructies

– natuur

– licht en refectie

– grenzen — kustlijnen

Het zichtbaar en voelbaar maken van deze elementen in of door middel van gelaagdheid ligt ten grondslag aan zowel mijn autonome- als mijn opdrachtgebonden werk. Dit komt tot uiting in verschillende vormen: schetsen, tekeningen, foto’s, boeken, ingevingen en ruimtelijke tekeningen. Een juiste vertaling van één of meerdere van deze elementen gecombineerd, ontspringt al dan niet uit materiaalonderzoek. De vertaling is altijd een zoektocht naar verbeelding, suggestie, illusie of de balans tussen orde, chaos en ruimtelijkheid.

Wat is orde, wat is chaos? Wanneer spreekt men van ‘ruimte’? Hoe kunnen deze abstracte begrippen tot uiting komen in een suggestie of illusie hiervan? Ruimte vullen schept meer ruimte. Orde èn chaos zijn noodzakelijk. Perfectie is chaotischer als chaos niet wordt toegelaten. Een stramien van orde geeft ruimte aan chaos.Àlles is een ruimte. De wereld is een tekening. Grenzen zijn bedacht.

Notities bij ‘boeken’:

‘Atlas der gehele aarde’:Een atlas schept een schijnbare overzichtelijkheid; de aarde is teruggebracht tot een plat vlak van kleuren en lijnen. Landsgrenzen zijn bedacht, dus deze kunnen opnieuw uitgevonden en verlegd worden. Door repetatieve uitsnedes in de kaarten wordt er weer ruimte gegeven aan de aarde. Het creëert een optimale ruimtelijkheid, ongeacht de ‘regels’ van de atlas.

Notities bij ‘grenzen’:

Grenzen / kustlijnen / patronen dragen een ruimtelijkheid in zich. Ook omvatten deze groei, ontwikkeling, richting, vrijheid, mogelijkheden en verandering. Zoeken, aftasten, aantasten, begrenzen, verschuiven. De grenzen verleggen, de wereld als één lijn, het beschrijven van de aarde, van het aardoppervlak. Dit vormt een inventarisatie zonder systeem; vertalingen die zich laten zien in verschillende soorten tekeningen in verschillende technieken.

Notities bij ‘verschuivingen’:

1. een ordening in lijnen

2. een verstoring van de ordening door snedes

3. een nieuwe ordening door verschuiving van de verstoorde ordelijke lijnen.

Notities bij ‘vlakke ruimtes’:

Ruimte wordt ontleed tot vlakken, lijnen en richtingen. Deze elementen samengevoegd vormen een afbeelding van een nieuwe ruimte. In de nieuwe ruimte kunnen afmetingen en verhoudingen veranderen, omgezet worden, verwringen en verschuiven. De tekeningen ontstaan bijvoorbeeld naar aanleiding van foto’s van aardbevingsgebieden of andere ‘aangetaste ruimtes’. Door het herplaatsen van de ontleedde delen of ribben van de tekeningen ontstaat hierin een nieuwe werkelijkheid die soms enkel nog de suggestie van ruimtelijkheid in zich draagt.

Notities bij TEKENINGEN: ‘rasters’:

In de zogenaamde ‘raster’ tekeningen wordt de obsessie om duidelijkheid te creëren tot uiting gebracht. Deze zoektocht naar duidelijkheid komt tot stand door het gebruik van meerdere rasters, grids of kaders die elk een nieuwe mogelijkheid tot helderheid bieden of een structuur aanbrengen of ordenen. In de gelaagdheid van rasters wordt de suggestie van ruimtelijkheid gewekt, waarin de orde niet compleet ordelijk is, omdat er ook chaos moet zijn; kleine fouten in het ordeningsproces; menselijkheid.

www.margitrijnaard.com